Zásady ochrany osobních údajů

Zveřejněno: 25.4.2016

Provozovatelem internetové služby dostupné na www.alirecenze.cz (dále jen “Služba“), je spolek PsiLaska, se sídlem Mojmírova 1710/15, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO: 22818863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 21123 (dále jen “Provozovatel“).

Respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, včetně dodržování zásad a pravidel stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Níže jsou popsané zásady ochrany osobních údajů. Spolek PsiLaska je registrován v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je (Provozovatel) a Vaše osobní údaje bude zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat?

2.1 Osobními údaji se rozumí informace o Vás, na základě kterých Vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

2.2 Nejčastěji se jedná o údaje, které nám poskytnete v rámci registrace k naší službě a pro její plné využití:

 • jméno nebo příjmení nebo přezdívku;
 • email;
 • fotografie

2.3 Pokud se přihlašujete k naší službě prostřednictvím údajů třetích stran, tyto aplikace nám umožňují sdílení některých Vašich údajů v rozsahu jimi stanoveném. Pro bližší informace si, prosím, prostudujte podmínky těchto třetích stran, včetně jejich zásad ochrany soukromí.

2.4 Rovněž se jedná o údaje, které získáváme, když používáte naše služby, a to:

 • podrobnosti o tom, jakým způsobem jste naši službu použili;
 • fotografie
 • IP adresa;
 • soubory cookies;
 • a případně jiný online identifikátor (např. přihlašovací údaje).

2.5 Citlivé údaje, kterými se rozumí informace o Vás vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, po Vás nepožadujeme a nejste povinni je poskytnout. Pokud tak učiníte, resp. poskytnete nám jakékoliv citlivé údaje, činíte tak dobrovolně dle vlastního uvážení.

3. Pro jaké účely budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, na základě čeho je budeme zpracovávat a můžeme je zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

3.1 Hlavními účely, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou:

 • abyste mohli plně využívat služeb, o které jste projevili zájem – jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby;
 • abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty – jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby;
 • abychom mohli zajistit a neustále zlepšovat funkčnost a bezpečnost Webových stránek (včetně doplňku do prohlížeče tzv. Aliexpress Superstar) a služeb na nich poskytovaných, včetně zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů – jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby.

3.2 Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro následujícími účely:

 • zlepšování kvality našich služeb, jejich obsahu a vývoje nových – jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby;
 • zasílání obchodních sdělení (newsletterů), zejména pravidelné zpravodaje s novinkami a akčními nabídkami – jedná se o Váš email;
 • zasílání personalizovaných nabídek (obchodních sdělení) vycházejících z Vašeho chování na Webových stránkách – jedná se o Váš email a o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby;
 • ochrana našich práv – jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby;
 • a k statistickým účelům (v této souvislosti jsou Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost) – jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby.

3.3 Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, buď na základě Vámi uděleného souhlasu, dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. Současně je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Konkrétní účely, pro které provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů, jsou uvedeny výše.

3.4 Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, zpracováváme je pouze z těchto zákonných důvodů:

 • nezbytnosti plnění smlouvy, pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se zaregistrovali);
 • zpracování, které je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. ochrana našich práv, zlepšování kvality našich služeb, jejich obsahu a vývoje nových, zajištění funkčnosti a bezpečnosti Webových stránek a služeb na nich poskytovaných (včetně doplňku do prohlížeče tzv. Aliexpress Superstar), včetně zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, k statistickým účelům či k přímému marketingu);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a k zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme Váš souhlas. Zpracování pro některé účely přímého marketingu, může být založeno také na Vašem souhlasu (např. pokud naše služby plně nevyužíváte).

3.5 Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, toto zpracování není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochrany oprávněných zájmů Provozovatele, ale jejich zpracování nám umožní Vás blíže informovat o nabídkách, pokud naše služby plně nevyužíváte, případně se i zaměřit lépe na to, co Vás zajímá a informovat Vás o nabídkách, které jsou pro Vás vhodné. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu (tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním). Jedná se o:

 • zasílání obchodních sdělení (newsletterů), zejména pravidelné zpravodaje s novinkami a akčními nabídkami;
 • zasílání personalizovaných nabídek (obchodních sdělení) vycházejících z Vašeho chování na Webových stránkách.

 

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

4.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům jejich zpracování. Průběžně prověřujeme, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel a pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který byly zpracovávány, Vaše osobní údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

4.2 Vaše osobní údaje potřebné pro využívání našich služeb budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností mezi Vámi a Provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (tj. po dobu 24 měsíců po ukončení smluvního vztahu mezi námi). Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále 12 měsíců poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

4.3 Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena.

 

5. Jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme a komu dalšímu mohou být Vaše osobní údaje předány?

5.1 Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, kdy ochrana Vašich dat je naší prioritou a Vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí dostupných moderních technologií. Berete rovněž na vědomí, že Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, nicméně Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k Vašim osobním údajům a/nebo k Vašemu profilu a/nebo k příslušné databázi Provozovatele, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda náš systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení a tato opatření rovněž pravidelně aktualizujeme.

5.2 Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům Provozovatele a dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.

5.3 Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, jejichž odborných a specializovaných služeb využíváme při plnění našich závazků a povinností. Tyto třetí osoby si pečlivě vybíráme z těch subjektů, které jsou schopni zajistit příslušná technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost. Třetími osobami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou, podle služby, kterou využíváte:

 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které pro nás zajišťují podpůrné technické či serverové služby mj. za účelem dostatečného zabezpečení a integrity Webových stránek a poskytovaných služeb;
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti Webových stránek;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • osoby, které jsou či budou majetkově propojeny s Provozovatelem.

Těmito třetími subjekty mohou být společnosti se sídlem, jak na území České republiky, tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem v třetí zemi, tj. mimo EU (např. poskytovatelé cloudových služeb), přičemž k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

5.4 Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů, kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, jsme povinni Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů (např. Policii ČR, příslušných orgánům státní správy, soudům apod.).

 

6. Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?

6.1 Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů. Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení Vaší žádosti týkající se výkonu některého z Vašich práv.

6.2 Mezi tato Vaše práva patří zejména:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.

6.3 Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme Vám níže jejich bližší vysvětlení:

 • právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od Vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);
 • právo na přenositelnost osobních údajů znamená, že pokud nám v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytnete Vaše osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, budete mít od 25. 5. 2018 právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat;
 • právo vznést námitku znamená, že budete mít od 25. 5. 2018 právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Provozovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat a to na kontaktech uvedených níže.

Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

6.4 Pokud jde o stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, tu můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

7. Jak nás můžete kontaktovat?

7.1 Pokud budete chtít něco v zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu poradit, nebo budete chtít uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím emailem na [email protected]

8. Cookies v rámci služeb na Webových stránkách

8.1 Cookies se rozumí malé soubory dat, které jsou při návštěvě Webových stránek ukládány v počítači uživatele Webových stránek, smartphonu nebo jiného koncového zařízení, prostřednictvím kterého realizujete přístup k internetu. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

8.2 Soubory cookies nám umožňují zajišťovat lepší provoz a fungování Webových stránek a služeb na nich poskytovaných. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

8.3 Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním personalizovaných nabídek vycházejících z Vašeho chování na Webových stránkách, budeme využívat i cookies, které nám umožní takové chování lépe poznat.

8.4 Informujeme Vás, že je možné blokovat ukládání cookies prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče, nicméně v případě takového blokování může být fungování některých nebo všech funkcí našich služeb na Webových stránkách omezeno nebo znemožněno.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto Zásad vždy uvedeme. Novou verzi Zásad oznámíme na Webovém rozhraní, případně jiným vhodným způsobem tak, abyste se s aktuálním zněním Zásad mohli bez nepřiměřených potíží seznámit.

9. Ochrana dětí

Ochrana soukromí těch velmi mladých je pro nás extrémně důležitá.

Z tohoto důvodu neukládáme ani nesbíráme informace o těch, o kterých víme, že jsou mladší 13 let.

Žádná část našich stránek není upravena tak, aby lákala kohokoliv mladšího 13 let.

AliExpress v čestině a česky | Nákupy z Číny
Logo
Register New Account
Reset Password